• header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg
  • header5.jpg
geraint_adeiladwr.jpg

Pont Briwet Trosolwg

 

Mae’r rhan hon o’r ffordd yn cael ei rheoli gan system oleuadau traffig ac mae’n gwbl bosib cyrraedd y goleuadau a hwythau newydd droi i goch. Golyga hyn y bydd rhaid disgwyl am oddeutu deng munud cyn y gellid parhau â’r daith. Mae rhai pobl yn gorfod gwneud y daith hon bob dydd – er mwyn teithio i’r gwaith neu i’r ysgol. Eraill yn gorfod gwneud y siwrnai ddwywaith y dydd – i ddanfon rhywun neu rhywrai ac yna i’w nôl eto i fynd a hwy adref. Mae hyn yn ychwanegu yn sylweddol ar yr amser gaiff ei dreulio ar y ffordd hon ac yn ychwanegu’n fawr at gostau tanwydd.

Mae’r 16 milltir ychwanegol y mae’n rhaid i bobl eu teithio i groesi’r afon yn dylanwadu’n sylweddol ar yr ardal. Mae’r economi leol yn bur fregus ar y gorau a phob math o fusnesau yn ei chael yn anodd i gael dau ben llinyn ynghyd. Mae busnesau ar y naill ochr a’r llall i’r afon yn gweld dirywiad a lleihad yn eu busnesau – rhai yn ofni na wel eu busnes yn parhau a’u pennau uwch y dwr os bydd raid aros dan fis Rhagfyr 2014 cyn y bydd y bont newydd yn agor. Wrth gyflwyno eu cynlluniau i’r cyhoedd mewn nosweithiau agored ym Mhenrhyndeudraeth rai misoedd cyn cychwyn ar y gwaith, eglurwyd y byddid yn adeiladu pont y rheilffordd ac un llwybr cerbydau ar yr un pryd. Tra byddai hynny’n digwydd y byddai traffig ysgafn yn dal i allu defnyddio’r hen bont.

Wedi gorffen y rhan gyntaf hwn, y bwriad wedyn oedd chwalu’r hen bont ac adeiladu’r ail lwybr cerbydau a llwybr troed / beiciau. Yn hwyr yn Rhagfyr 2013 canfuwyd bod dirywiad sylweddol wedi digwydd i’r hen bont ac nad oedd mwyach yn addas I gerbydau groesi drosti. Coed wedi pydru yn ôl pob sôn a thyllau wedi ymddangos ar wyneb y ffordd. Mae’n rhaid gofyn y cwestiwn, pwy oedd yn gyfrifol am wneud archwiliad o’r hen bont er mwyn ei chynnwys yn rhan o’r cynllun gweithredu? Does neb i’w weld yn barod i ateb y cwestiwn hwn. Roedd Hubert Jones o alsarnau a arferai weithio ar lein y Cambrian wedi dweud 20 mlynedd neu well yn ôl na fyddai neb yn croesi Pont Briwet mewn car pe byddent yn gwybod beth oedd cyflwr y coed o dan y bont. Mae cau’r hen bont yn sicr o fod wedi hwyluso gwaith Cwmni Hotchef ac wedi creu llawer o anhwylustod a chostau i drigolion yr ardal hon.