Priodas

Owain Tudur Lewis a Caryl Hughes ar ddiwrnod eu priodas, Hydref 17eg 2015.

Cynhaliwyd gwasanaeth yn y Capel Newydd, Talsarnau a gwledd a pharti yn Aberdunant. Cafodd pawb, yn deulu a ffrindiau ddiwrnod i'w gofio.

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i'r ddau yn eu cartref newydd yn Y Faenol, Penrhyndeudraeth.

Owain a Caryl 2